Tuesday, 4 December 2012

LEAN - Step 2 Identify Waste

Strategi Penghapusan PEMBAZIRAN - Langkah 2 - Mengenalpasti pembaziran

Untuk mengenalpasti pembaziran, ada beberapa alat (tools) dan teknik yang boleh digunakan. Tanpa Tools dan teknik, proses penegnalpastian boleh dilakukan juga. Tetapi ia mungkin tidak berapa efektif dan sukar untuk mendapatkan gambaran tentang dimana pembaziran berlaku, kenapa ia berlaku dan "how severe is it"

Teknik yang terkenal adalah teknik "Value Stream Mapping" yang diperkenalkan oleh Mike dan Rother didalam buku bertajuk "Learning to See".
Tool 1

Value stream mapping menngunakan kombinasi:
1) Carta aliran proses
2) Aliran maklumat
3) Maklumat berkaitan 

- Masa Proses
- Masa Menunggu
- Jumlah invetori sebelum dan selepas proses
- Yield (ataupun Complete and Accurate)
- Bilangan tenaga kerja
dan berbagai lagi

Tool 2 = Process Mapping

Proses mapping adalah teknik analisa yang lebih detail untuk MASA sesuatu proses dijalankan. Teknik ini selalunya digunakan apabila proses di dalam VSM menunjukkan masa yang panjang diperlukan untuk menyiapkan sesuatu.

Proses mapping akan memecahkan proses kepada proses-proses yang lebih kecil supaya setiap proses itu boleh dikenalpasti pembazirannya.Tool 3 = Spaghetti Diagram

Antara tools yang disukai ramai adalah spaghetti diagram. Diagram ini digunakan untuk mengenalpasti waste of motion dan conveyance didalam satu-satu kawasan.Ada beberapa lagi tools yang boleh digunakan. Tetapi yang penting adalah pembaziran dapat dikenalpasti, digambarkan dan mudah untuk dibentangkan.Seterusnya pembaziran ini perlu di labelkan. Biasanya dilabelkan dengan bintang letupan. Langkah seterusnya ialah... HAPUSKAN pembaziran tersebut

-CER-No comments:

Post a Comment